online:
Liczba użytkowników online w ciągu ostatnich 60 min.
Sto lat dla Canularda!
ciemno

Trening Wyobraźni

Regulamin Treningu Wyobraźni
TreningWyobrazni 2020-06-02 18:19:51
Regulamin Treningu Wyobraźni

Regulamin TW 02.10.2020

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Trening Wyobraźni, zwany w dalszej części TW.

2. TW jest własnością intelektualną użytkownika znanego pod pseudonimem Canulas.

3. Organizatorami konkursu jest Zespół Treningu Wyobraźni, o zmiennym składzie utworzonym ze stałych użytkowników portalu, na którym konkurs obecnie się odbywa (t3kstura.eu).

4. Celem TW jest rozwój warsztatu literackiego jego uczestników, oraz propagowanie ich twórczości.

5. Zespół TW może zgłaszać swoje teksty (opowiadania), jednak pozostaną one poza konkursem o nagrodę książkową. Prace Zespołu TW natomiast mogą się ubiegać o publikację na blogu oraz fanpage’u, jak i kwalifikować do Antologii.

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W TW

1. Uczestnikiem konkursu może być jedynie osoba posiadająca konto oraz publikacje na portalu, na którym konkurs aktualnie się odbywa, obecnie t3kstura.eu. Teksty zamieszczane przez osoby niezarejestrowane na tym portalu, nie będą brane pod uwagę.

2. Uczestnik konkursu musi spełnić następujące warunki:

a1/ Zgłosić chęć udziału w konkursie poprzez wpisanie się na listę wątku „Trening Wyobraźni (tabele vol. xx)” na Forum portalu t3kstura.eu. 
a2/ Dokonać losowania zestawu: postaci (pierwsza cyfra z generatora), zdarzenia (druga cyfra z generatora). Kolejność zgłoszeń decyduje o kolejności rozdawania. Uczestnik może poprosić Zespół TW o wylosowanie zestawu do puli. 
a3/ W dniu rozdawania zestawów uczestnik dokona przekazania wybranego przez siebie z dostępnej puli zestawu jednej, dowolnie wybranej osobie, z biorących udział w konkursie. 
a4/ Uczestnictwo w obdarowywaniu nie jest obowiązkowe. Nieobecny uczestnik otrzyma zestaw w przypadku niemożności wzięcia udziału w rozdawaniu

b. Do losowania służy generator rzutu kością opublikowany na stronie: http://www.crpg.rk.edu.pl/w/p/generator-rzutu-komi

c. Zespół TW z losowo stworzonych przez uczestników portalu t3kstura.eu zestawów, tworzy pulę do losowań, o których mowa w podpunkcie „a”.

d. W niedzielę o godzinie 20.00, w dacie podanej wcześniej na wymienionym w podpunkcie „a” wątku, portalu t3kstura.eu, następuje wzajemne obdarowanie zestawami wybranymi z dostępnej, utworzonej z wylosowanych zestawów puli.

e. Po obdarowaniu uczestnik przystępuje do pisania opowiadania na podstawie otrzymanego zestawu składającego się z postaci i zdarzenia.

f. Zespół TW zastrzega, że częstotliwość oraz termin losowania może ulec zmianie. Zespół zastrzega sobie również możliwość zmiany warunków określonych w punkcie 2a. Uczestnicy o zmianach zostaną poinformowani z wyprzedzeniem na w/w wątku.

g. Dodatkowo Zespół TW może wskazać lub wyłonić w drodze głosowania użytkowników portalu t3kstura.eu postulowane (nieobowiązkowe) gatunki literackie dla danej edycji konkursu. O wprowadzeniu gatunku Zespół TW każdorazowo poinformuje uczestników.

h. Obok tytułu uczestnik zamieszcza skrót TW i zgłasza tekst wklejając link w stosownym wątku (Trening Wyobraźni – Linki do prac) na Forum portalu t3kstura.eu.

i. W konkursie mogą brać udział wyłącznie utwory własne uczestników. Wszelkie naruszenia praw autorskich dyskwalifikują prace.

j. Dyskwalifikowane będą również prace ze względu na błędy merytoryczne, tj. nie spełniające wymogów regulaminu zawartych w punkcie 2e. 
Decyzję o dyskwalifikacji Zespół podejmuje w głosowaniu tajnym, przy czym każdy członek zespołu ma jeden głos. Decyduje większość głosów.

k. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które oświadczą, iż ich prace konkursowe są ich własną twórczością i nie stanowią plagiatu, a w przypadku ewentualnych roszczeń z tego tytułu osób trzecich według własnego wyboru albo je zaspokoją lub będą prowadzić postępowanie w tym zakresie na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy konkursu w żadnym wypadku nie odpowiadają za ewentualne roszczenia w stosunku do autorów tekstów literackich stanowiących przedmiot niniejszego konkursu.

3. Po wyczerpaniu istniejącej bazy postaci i zdarzeń następuje uzupełnienie listy. Zespół TW informuje w wątku Trening Wyobraźni (tabele vol.xx) na Forum t3kstura.eu o konieczności uzupełnienia listy i od tego momentu uczestnicy konkursów i Zespół TW zgłaszają komplety postać – zdarzenie, aż do uzyskania pełnej listy bazowej.

4. Termin ogłoszenia swojej pracy, nie krótszy niż dwa tygodnie, na portalu t3kstura.eu jest każdorazowo podawany przez Zespół TW w wątku (Trening Wyobraźni – Linki do prac) na Forum portalu t3kstura.eu.

5. Prace nieopublikowane w terminie nie biorą udziału w ocenie i tym samym nie mogą zostać nagrodzone, co nie wyklucza ich z możliwości opublikowania na blogu oraz fanpage’u i w Antologii.

6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z: wyrażeniem zgody uczestnika na publikację jego pracy na fanpage'u: https://www.facebook.com/treningwyobrazni/ oraz blogu: https://treningwyobrazni.blogspot.com/.

7. Decyzję o zamieszczeniu publikacji podejmuje w głosowaniu Zespół TW.

III. NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:

a. Nagroda książkowa – niespodzianka za zajęcie pierwszego miejsca w danej edycji konkursu.

b. Ewentualna nagroda książkowa – niespodzianka za zajęcie drugiego miejsca w danej edycji konkursu.

c. Ewentualna publikacja wyróżnionego tekstu na mediach internetowych, obecnie na blogu: https://treningwyobrazni.blogspot.com/ oraz na fanpage’u: https://facebook.com/treningwyobrazni/ .

d. Publikacja najlepszych opowiadań w Antologii Treningu Wyobraźni w wydaniu książkowym.

2. Podstawowymi kryteriami nagradzania tekstów są:

a. W odniesieniu do poszczególnych edycji: spełnienie warunków (postać, zdarzenie, gatunek) oraz aktywność uczestnika w edycjach, losowaniach, uzupełnianiu listy bazowej.

b. W odniesieniu do Antologii wyłącznie wartość literacka zamieszczonej pracy.

3. Po zebraniu odpowiedniej do publikacji ilości nagrodzonych prac - Zespół TW dokonuje przeglądu oraz głosowania tajnego kwalifikującego teksty do Antologii. Otrzymanie nagrody w poszczególnej edycji nie jest równoznaczne z zamieszczeniem publikacji w Antologii, zaś brak takiej nagrody nie jest ważący przy ocenie dotyczącej zamieszczenia .

4. Warunkiem koniecznym do zamieszczenia utworu w Antologii jest udzielenie przez Autora Licencji dla Wydawcy.

5. Powiadomienie laureata o przyznaniu nagrody nastąpi w drodze zamieszczenia na portalu t3kstura.eu z konta Trening Wyobraźni, informacji o zwycięzcach. Informacje takie pojawiają się cyklicznie po zakończeniu każdej dwutygodniowej edycji.

6. Brak kontaktu laureata z Zespołem TW w ciągu miesiąca od opublikowania listy laureatów lub podanie niewłaściwego adresu na który nagroda ma trafić, powoduje przepadek nagrody.

7. Nie odebranie nagrody wymienionej w punkcie 4. w terminie trzech miesięcy jest równoznaczne ze zrzeczeniem się tej nagrody.

IV. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez uczestnika konkursu danych adresowych, niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Organizator konkursu nie gromadzi i nie przetwarza danych w celach innych niż konkursowe.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Autor opowiadania zamieszczonego w Antologii będzie mógł uzyskać bezpłatny egzemplarz, pobierając go z podanego przez zespół TW w czasie publikacji źródła online.

1a. Ponadto każdy Autor ma prawo otrzymać do dziesięciu egzemplarzy Antologii pod warunkiem pokrycia udokumentowanych kosztów druku i przesyłki na wskazany przez niego adres.

1b. Po realizacji zamówień Zespół może dokonać dodruku w ramach ilości określonej w Licencji pod warunkiem zapłaty z góry za druk a po jego realizacji za przesyłkę .

2. Zespół TW zastrzega sobie prawo do zmian Aneksami bądź całością treści Regulaminu Treningu Wyobraźni wraz z rozwojem projektu w każdym czasie, bez podania przyczyny. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://t3kstura.eu.

3. Regulamin niniejszy obowiązuje od daty opublikowania go na stronie  https://t3kstura.eu.

Aneks I do Regulaminu Treningu Wyobraźni

Wielka T3ksturowa Liga Treningu Wyobraźni została rozpoczęta z okazji pierwszej rocznicy powstania Treningu Wyobraźni.

1. Sezon Ligi trwa osiem edycji.

2. Wprowadzamy nową, nieobowiązkową tabelę EFEKTÓW: https://t3kstura.eu/Forum/nowy_w.php?id_watku=37

3. Nadal losujemy postać i zdarzenie, tworząc z nich pulę, jednak dodatkowo na obdarowywaniu w niedzielę Trening losuje dla każdego efekt.

4. Poprzez 8 kolejnych edycji uczestnicy TW będą punktowani za:

1 pkt – za zgłoszenie się do zabawy

2 pkt – za napisanie tekstu (w terminie!) + 1 pkt jeśli zestaw zawierał efekt

3 pkt – od Zespołu TW za zajęcie drugiego miejsca w danej edycji

5 pkt – od Zespołu TW za zajęcie pierwszego miejsca w danej edycji

-1 pkt – punkt ujemny, jeśli uczestnik nie napisze tekstu lub nie wyrobi się w terminie lub jeśli jego tekst zostanie napisany w sposób prowokacyjny i nie będzie dla Zespołu TW przedstawiał żadnej wartości literackiej

5. Dodatkowo wprowadza się głosowanie publiczności w systemie 3-2-1 wedle uznania (trzy osoby z największą liczbą punktów otrzymają odpowiednio 3 pkt, 2 pkt oraz 1 pkt do punktacji ogólnej)

6. Przez cały sezon będziemy gromadzić punkty, tabele z punktami będą na bieżąco aktualizowane

7. Liga jest opcją a zabawa będzie trwała swoim rytmem (jeśli ktoś nie preferuje zmian, to pisze TW normalnie, bez zmian związanych z Ligą), w każdej edycji niezmiennie Zespół TW nagrodzi najlepsze teksty.

8. Po 8 edycjach, na koniec SEZONU LIGI TW zostanie wyłoniona trójka medalistów. Cała trójka, w tym WIELKI MISTRZ TW, poza uznaniem otrzyma nagrody dodatkowe.

Komentarze
~alka666 -- 2020-06-03 17:26:59
Link z tabelą efektów nie otwiera się, tylko strona z napisem: "300 Multiple Choices"
@nuncjusz -- 2020-06-04 15:33:07
Był to nieaktualny link. Skorygowałem
*marok -- 2020-09-16 15:03:57
Zmiany, zmiany! Fajna niespodzianka w środku tygodnia

^Ozar -- 2021-02-23 08:54:02
No cóż jak widzę przed nami nowe wyzwania!
*Canulas -- 2021-03-24 07:12:58
Taaa
Ostatnie artykuły

Strona Główna  ·  Forum  ·  Pomoc  ·  Kontakt  ·  Regulamin  · 

Foldery  ·  Tagi  

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.